top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
& PRIVACY

Algemene Voorwaarden van DE WIJNCAMPUS

1. Leeftijd beperking
Iedereen vanaf 18 jaar is welkom.

2. Geen discriminatie
Bij de inschrijving van een cursist of tijdens de cursus wordt niet gediscrimineerd op ras, sexe, geaardheid, geloof, partnerschap of anderszins. Discriminerende vragen worden niet gesteld.

3. Aanmelding
De aanmelding is strikt persoonlijk en vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te verzenden. De bevestiging van de aanmelding en bijbehorende betaling maakt de inschrijving definitief. De gegevens die tijdens de inschrijving zijn ontvangen, zullen uitsluitend worden gebruikt om cursisten te informeren.

4. Toelating
Per cursus is aangegeven welke vooropleiding voor het volgen van een cursus wordt geadviseerd of wordt vereist en welke toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een examen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard ten aanzien van toelating wanneer blijkt dat niet aan de toelatingseisen kan worden voldaan. Wie niet aan de toelatingseisen voldoet, kan worden geweigerd voor de betreffende cursus en/of het examen.

5. Betaling
Minimaal één week voor aanvang van de cursus moet het cursusgeld zijn ontvangen door De Wijncampus. Indien de betaling dan nog niet is ontvangen, wordt de toegang tot de cursus geweigerd totdat het achterstallige cursusgeld is voldaan.

6. Bewijs van inschrijving
Vanaf het moment dat de bevestiging van inschrijving door de cursist is ontvangen zijn de Algemene Voorwaarden van kracht. Vanaf dit moment bestaat bij de cursist de verplichting tot betaling van het gehele cursusgeld, met inachtneming van gestelde in de annuleringsregeling.

7. Cursusdagen
Een enkele keer zal het cursusrooster moeten worden aangepast. Dit kan gebeuren door extreme weersomstandigheden of door ziekte van de docent. Bij het uitvallen van lessen, ongeacht de oorzaak, zal een inhaalles worden georganiseerd.

8. Verzuim
Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

9. Auteurs- en eigendomsrecht
Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist. Het auteursrecht berust echter bij de auteur en/of de uitgever. Niets van het lesmateriaal mag worden gekopieerd of op welke wijze dan ook worden gedeeld met derden.

10. Examenaanmelding
Indien de cursus wordt afgesloten met een examen is de cursist zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding aan het examen.

11. Reiskosten
Eventuele reis- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

12. Annuleringsregeling
Voortijdige beëindiging van de studieovereenkomst is mogelijk:
a. Tot een maand voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden door middel van het sturen van een bericht via de website www.wijncampus.nl , liefst onder opgaaf van redenen. Na bevestiging van de ontvangst van het bericht is de annulering van kracht. Deze bevestiging zal via mail worden verzonden.

b. Indien wordt geannuleerd binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus zal De Wijncampus een deel van het cursusgeld in rekening te brengen. De hoogte van het bedrag is 10% van het cursusgeld. Eventuele overige kosten (zoals lesmateriaal) zullen apart worden doorberekend.

c. Na aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

d. De Wijncampus houdt zich het recht voor de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Daaraan kunnen door de cursist geen rechten ontleend worden. In geval dat een cursus moet worden geannuleerd, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de cursist worden terugbetaald.

13. Diversiteit, respect en gelijke rechten
Medewerkers van De Wijncampus zullen iedereen met respect behandelen volgens de principes van diversiteit en gelijke rechten, in overeenstemming met de letter en gedachte van het Nederlands recht.

14. Redelijke aanpassingen Speciale onderwijsbehoefte
Cursisten met speciale onderwijsbehoeftes kunnen hun wensen kenbaar maken. De medewerkers van De Wijncampus zullen zich inspannen om het volgen van een cursus en het afleggen van een examen mogelijk te maken. De mogelijkheden die voor de wijnexamens kunnen worden aangeboden, zijn afhankelijk van de opties die o.a. door WSET Awards worden toegestaan.


De voorwaarde voor deze aanpassingen is dat deze kenbaar worden gemaakt tijdens de inschrijving van de cursus als ook worden gemeld tijdens de aanmelding voor het examen op het examenformulier. Uitsluitend indien deze aanpassingen schriftelijk worden ingediend, kunnen ze in behandeling worden genomen.


Een aanpassing mag er niet toe leiden dat een examenkandidaat bevoordeeld wordt ten opzichte van andere kandidaten. Bewijs van de aanpassing of speciale onderwijsbehoefte moet, indien daarom wordt gevraagd kunnen worden overlegd van een daartoe bevoegd persoon of instantie. Voor dyslexie-kandidaten is een verklaring van de huisarts niet geldig, dit moet een verklaring zijn van een bevoegde instantie, zoals vermeld op de website van de stichting dyslexie Nederland https://www.stichtingdyslexienederland.nl/


Kandidaten met een (tijdelijke) handicap worden zoveel mogelijk geholpen om de cursusruimte te kunnen gebruiken.

Payment Methods
bottom of page